Vážení zákazníci Prvá Teplárenská a.s.,

Ku dňu 30.06. 2023 bude vykonaný polročný odpis vodomerov.

Prosíme, aby ste nám najneskôr do 04. 07. 2023 nahlásili stavy svojich vodomerov .

Na nahlásenie stavu vodomerov môžete použiť niektorý z nasledovných spôsobov:

A/ Odfoťte vodomer teplej a studenej vody a fotografie so svojím menom zašlite mailom na adresu hrebacka@prvateplarenska.sk

Ak vám variant A nevyhovuje, môžete postupovať podľa variantu B.

B/ Stiahnite si odpočtový hárok (tu), vyplňte ho a pošlite nám ho

– mailom na sprava@prvateplarenska.sk

 alebo poštou na adresu
Prvá teplárenská, a. s.,
J. Čabelku 1469/1
908 51 Holíč
Slovensko

– alebo nám ho doručte osobne v úradných hodinách
Utorok: 09.00 – 15.30
Streda: 09.00 – 16.00
Štvrtok: 09.00 – 15.30